Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

Nội dung khảo sát về thái độ của cán bộ nhận hồ sơ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư. Vui lòng phản hồi ý kiến của quý vị.


Vui lòng lựa chọn các phương án bên dưới:

Thông tin người tham gia khảo sát: