Đắk Lắk: UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016

Cập nhật : 31/05/2016 8:07:00 SA - Số lượt đọc : 353

Ngày 29/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016.
Theo đó, vốn trái phiếu chính phủ năm 2016 tỉnh sẽ phân bổ vào các ngành Thủy lợi và Y tế với tổng kinh phí là 633,453 tỷ đồng. Trong đó, ngành Thủy lợi là 291,453 tỷ đồng, ngành Y tế là 342 tỷ đồng.
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, UBND các huyện, chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 theo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết đến hạng mục gói thầu của các dự án: Công trình thuỷ lợi Hồ chứa nước Es Súp Thượng và Bệnh đa khoa Vùng Tây Nguyên trước ngày 28/2/2016; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch.
Sở Tài chính hướng dẫn thanh toán, giải ngân và Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định. UBND cấp huyện, các chủ đầu tư căn cứ mức vốn của các dự án đã được UBND tỉnh giao, tổ chức triển khai thực hiện. Thời hạn giải ngân thực hiện theo Quyết định của Luật đầu tư công và Điều 46 của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/01/2016.

Danh mục dự án bố trí vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016 theo file đính kèm:
T.C

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu