chính sách khuyến khích đầu tư
 

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg  ngày 29/6/2011 và Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg  ngày 10/9/2018.

Quy định hỗ trợ, cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi vay vốn của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

/Portals/0/09.2017.QD.UBND.pdfNgày 09 tháng 03 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND quy định hỗ trợ, cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi vay vốn của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

Về hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định này quy định một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản của tỉnh.

Quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh tỉnh Đắk Lắk

Ngày 20/5/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND V/v Quyết định Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh tỉnh Đắk Lắk. 

Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ Sửa đổi, bô sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y

Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ Sửa đổi, bô sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

Xem theo ngày    
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu