Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

17/06/2022 14:02

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

17/06/2022 13:49

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

31/05/2022 14:32

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

31/05/2022 14:25

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

31/05/2022 14:20

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk

31/05/2022 14:02

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

31/05/2022 13:53

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Quy hoạch đô thị Ea Kar: Hiện đại và bản sắc

26/04/2022 08:44

Với nhiều tiềm năng và lợi thế, huyện Ea Kar có đầy đủ điều kiện để trở thành đô thị động lực thứ ba và là trung tâm tiểu vùng phía Đông của tỉnh. Công tác quy hoạch, định hình diện mạo của đô thị Ea Kar theo hướng hiện đại, bản sắc đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025.