1. Chức năng

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, chịu sự quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân; có con dấu theo tên gọi và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xúc tiến đầu tư; cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Quản lý Nhà nước về Xúc tiến đầu tư

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Xây dựng chương trình, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm và trong từng giai đoạn;

+ Xây dựng các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư;

+ Giải quyết về chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư không thuộc vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án trong Khu công nghiệp).

+ Tham mưu những nội dung liên quan đến việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI).

- Được giao chủ trì:

+ Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm: Tổ chức hội thảo, diễn đàn, triển lãm giới thiệu cơ hội đầu tư trong và ngoài nước; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư kết hợp với xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và hoạt động đối ngoại;

+ Tổ chức thu thâp, khai thác, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế - xã hội, về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, các chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh phục vụ công tác xúc tiến đầu tư;

+ Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

b. Cung cấp các dịch vụ tư vấn

- Thực hiện các hoạt động tư vấn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp về lập phương án, dự án, kế hoạch đầu tư; tư vấn thành lập doanh nghiệp, lập hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh và các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật.

- Cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Thực hiện việc cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu