Đắk Lắk: Trên 1 tỷ đồng là tổng kinh phí thực hiện cho Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2016

Cập nhật : 20/06/2016 2:51:00 CH - Số lượt đọc : 668

Ngày 8/4/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016. Tổng kinh phí thực hiện cho Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 là 1,105 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó tỉnh giao dự toán cho Sở KH&ĐT là 825 triệu đồng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp là 280 triệu đồng.

Mục tiêu của Chương trình là đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn, khai thác các tiềm năng thế mạnh của tỉnh, nhằm phát triển các ngành sản xuất, thương mại-dịch vụ và du lịch, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương; cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, tạo những điều kiện thuận lợi hơn nữa để khai thác lợi thế của địa phương, khắc phục những vướng mắc ảnh hưởng đến việc thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước; Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý; công khai minh bạch các thông tin về quy hoạch, chính sách và quy trình thủ tục đầu tư, nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai như: Nâng cao chất lượng hoạt động của các ban bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện…để công tác giải phóng đất sạch chọn nhà  đầu tư không còn là rào cản; Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng lĩnh vực, địa bàn và hình thức thu hút vốn FDI, hướng vào những thị trường giàu tiềm năng và các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng và hiệu quả nguồn vốn FDI…
 
Theo đó, Nội dung của chương trình xúc tiến đầu tư chủ yếu tập trung vào 8 nội dung chính đó là: nghiên cứu đánh giá tiềm năng, thị trường xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sỡ dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục mời gọi đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách tiềm năng và cơ hội đầu tư; đào tạo tấp huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; Hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư…
UBND tỉnh giao các đơn vị chủ trì thực hiện các nội dung trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện; các sở ngành, đơn vị của tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện tốt chương trình xúc tiến đầu tư.
Trên cơ sở nguồn kinh phí ngân sách phân bổ và nội dung Chương trình, các đơn vị chủ trì thực hiện chủ động làm việc với Sở Tài chính trong việc phân khai và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cho chương trình đúng quy định.
Sở Kế hoạch và đầu tư làm cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư, có trách nhiệm theo dõi việc triển khai Chương trình này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Trong qúa trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở KH&ĐT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
T.C

Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu