Các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư

 Cung cấp các dịch vụ tư vấn

 - Hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư

- Thực hiện các hoạt động tư vấn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp về lập phương án, dự án, kế hoạch đầu tư; tư vấn thành lập doanh nghiệp, lập hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh và các dịch vụ

- Cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư

- Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư

- Thực hiện việc cung cấp các dịch vụ khác.