Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

1.Chức năng

Trung tâm Xúc tiến đầu tư có chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm và trong từng thời kỳ. Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch, chương trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình và hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân trong hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Tổ chức thu thập, hệ thống hóa các số liệu, khai thác, xử lý các thông tin về kinh tế - xã hội, về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, các chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư, thủ tục đầu tư,… nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư. Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, đối tác đầu tư.

- Thực hiện các hoạt nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư như: thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng hợp xây dựng các đề án, báo cáo; tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu trong nước và nước ngoài; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài…

- Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

- Xây dựng Danh mục dự án thu hút đầu tư.

- Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

- Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư.

- Tổ chức, phối hợp đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư.

- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tiếp nhận, tổng hợp và trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư; hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp về lập phương án, dự án, kế hoạch đầu tư; tư vấn thành lập doanh nghiệp, lập hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh và các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật.

- Cung cấp các thông tin khi có yêu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư như: cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; tình hình đầu tư; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành và vùng lãnh thổ; pháp luật, cơ chế, chính sách; tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư khi có yêu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư, các thông tin khác liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hoạt động hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh của tỉnh.

- Thực hiện những nội dung liên quan đến việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI).

- Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.