Chức năng nhiệm vụ

1. CHỨC NĂNG 

Trung tâm có chức năng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xúc tiến đầu tư; cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. NHIỆM VỤ

Quản lý Nhà nước về Xúc tiến đầu tư 

- Tham mưu: Xây dựng chương trình, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm và trong từng giai đoạn; Xây dựng các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư

- Tham mưu giải quyết về chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư không thuộc vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án trong Khu công nghiệp)

- Tham mưu những nội dung liên quan đến việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI)

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt: Tổ chức hội thảo, diễn đàn, triển lãm giới thiệu cơ hội đầu tư trong và ngoài nước; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư kết hợp với xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và hoạt động đối ngoại

- Tổ chức thu thâp, khai thác, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế - xã hội, về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, các chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh phục vụ công tác xúc tiến đầu tư.