Môi trường đầu tư, kinh doanh
 

Báo cáo PCI Đắk Lắk 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK   Số:   175 /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Đắk Lắk, ngày 10 tháng 8 năm 2015         BÁO CÁO   Tình hình thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2014 và phương hướng thực hiện năm 2015     A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2014 ...

Xem theo ngày    
Khảo sát
Đánh giá của bạn về trang thông tin của trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk

Đẹp

Bình thường

Xấu