Khảo sát về giao diện trang web

Tham gia khảo sát

Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

Nội dung khảo sát về thái độ của cán bộ nhận hồ sơ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư. Vui lòng phản hồi ý kiến của quý vị.

Tham gia khảo sát